FGM: Zero tolerance to what?+

FGM: Zero tolerance to what?