SOAS University of London

Virtual Zulu

Lesson 10 : Uma / Ngesikhathi in the different classes

Aims Of This Lesson

Communication :

The use of uma or ngesikhathi

Grammar :

Uma/Ngesikhathi in the different classes and the change with the third person: singular and plural (the Situative)

Comprehension

 • Dialogue

  Thulisile: Sawubona Khonseni.

  Khonseni: Yebo sawubona

  Thulisile: Ake ungitshele we Khonseni, uzoya esitolo na?

  Khonseni: Yebo, ngizoya ukuthenga.

  Thulisile: Ungangisiza uma uya esitolo ungiphathele ubisi nesinkwa.

  Khonseni: Kulungile ngingakuphathela lokhu.

  Thulisile: Ngibonga kakhulu. Uzobuya nini?

  Khonseni: Ngizobuya ngo-4.

  Thulisile: Ngizomthuma ubhuti kuwe angilandele izinto zami. Uzokunika imali uma elanda isinkwa nobisi.

  Audio

  Vocabulary

  Zulu English
  Thulisile female Zulu name
  Khonseni male Zulu name
  Ungitshele tell me
  Ukuthenga to shop
  Ungangisiza could you help me please (could you do me a favour)
  Uma when/if
  Ungiphathele to bring me (also letha in this case ungilethele)
  Ubisi milk
  Ngizomthuma I will send
  Angilandele to fetch me
  Izinto things/goods
  Zami my
  Uzokunika he will give you
  Imali the money
  Elanda fetch

  Download

  Dialogue (pdf; 744kb)  

 • Comprehension

  Namuhla kuyilanga lami lokuphumula. Mina ngivama ukuya edolobheni ukuthenga noma ukuvakashela abangane bami uma angisebenzi. Ngiyabashayela ucingo ngibatshele uma ngiya edolobheni. Amanye amalanga sithanda ukuhlangana endaweni yokuphuza ikhofi. Sivama ukuhlala, sixoxe sihleke kakhulu ngoba sithanda izindaba.

  Namuhla ngizohlangana noZandile uma yena eya edolobheni. Kufanele ngimshayele ucingo ngimbuze ukuthi uzoya edolobheni.

  ‘Sawubona Sisi.’ ‘Hawu nguwe, sawubona Thoko.’ ‘Ngifuna ukwazi noma wena uzoya edolobheni namuhla.’ ‘Yebo, umama ungicele ngiye ukumthengela igilosa.’ ‘Nami ngifuna ukuya. Singaya ukuphuza ikhofi na?’ ‘Yebo, kuzobamnandi, singahlangana ngo-12?’ ‘Yebo, kulungile!’

  Endaweni yokuphuza ikhofi. ‘Sawubona mngane wami, unjani wena?’

  Sawubona. Cha-ke ngikhona, anginankinga. Woza singene si-ode ikhofi nekhekhe. Ngiyawafuna namanzi ngoba ngomile kakhulu.’

  Basaphila ekhaya na? Yebo ngaphandle kwogogo. Hhayi, uyaguga manje. Akanamandla ukwenza umsebenzi endlini. Kufanele thina simsize kakhulu.

  Zandile, ngifuna ukumbona ugogo wakho ngesonto.

  Uzojabula kakhulu uma wena ufika ukumvakashela.

  Hey bo isikhathi sesihambile. Umama ufuna ngimlethele igilosa. Ngizokubona futhi. Hamba kahle we Thoko.
   

  Questions

  1. Wenzani uThoko ngelanga engasebenzi?
  2. Ngubani igama lomngane kaThoko?
  3. Wenzani uZandile edolobheni?
  4. Bazo-odani?
  5. Unjani ugogo kaZandile?

  Download

  Comprehension (pdf; 2mb)  

 • Exercises

  Choose the correct sentence.

  1. Uma yena uya esikolweni mtshele eze kimi namuhla.
   Uma yena eya esikolweni mtshele eze kimi namuhla.
   Uma yena eya esikolweni mtshele aze kimi namuhla.

  2. Ngiyahamba uma ngiqedile.
   Ngihamba uma ngiqedile.
   Ngiyahamba uma ngiqede.

  3. Uma baya edolobheni ngizobabona.
   Uma baya edolobheni ngizonibona.
   Uma beya edolobheni ngizobabona.

  4. Bakhulume naye eya kithi.
   Bakhulume naye aye kithi.
   Bakhulume naye eyile kithi.

  5. Obaba bazodla ngesikhathi baqeda umsebenzi.
   Ubaba bazodla ngesikhathi baqeda umsebenzi.
   Obaba bazodla ngesikhathi beqeda umsebenzi.

  6. Nifuna ukuya esitolo uma yena enicela ukuya naye.
   Nifuna ukuya esitolo uma yena uyanicela ukuya naye.
   Nifuna ukuya esitolo uma yena enicela ukuya nawe.

  7. Bafuna ukufunda isiZulu uma baya kwaZulu ngoyaka ozayo.
   Bafuna ukufunda isiZulu uma beya kwaZulu ngoyaka ozayo.
   Befuna ukufunda isiZulu uma baya kawZulu ngoyaka ozayo.

  8. Nizoya kwagogo kusasa uma bethi nize?
   Nizoya kwagogo kusasa uma bathi nize?
   Nizoya kwagogo kusasa uma bethi niza?

  9. Asiyanga ukusebenza izolo ngesikhathi izulu line kakhulu.
   Asihambanga ukusebenza izolo ngesikhathi izulu lina kakhulu.
   Asiyanga ukusebenza izolo ngesikhathi izulu linile kakhulu.

  10. Ufuna ukuthi nimthengele amaswidi uma niye edolobeni.
   Ufuna ukuthi nimuthengele amaswidi uma niya edolobheni.
   Ufuna ukuthi nimthengele amaswidi uma niya edolobheni.

  Translate the following sentences into either English or Zulu.

  1. John said that he will see you when he finishes work today at 6h00.
  2. We want to buy some food when we go home.
  3. Simbonile uDlamini ngesikhathi siye ukuthenga edolobheni.
  4. Uma niqeda umsebenzi wesikolo, ngifuna nize kithi ukudlal ibhola nathi.
  5. The children have to go and play outside when they finished helping their mum in the house.
  6. Ubaba ufuna simlandele ugwayi esitolo namuhla ngesikhathi siphuma esikolweni.
  7. Wozani nidlale nathi uma nifuna. Thina sizodlala nabangane bethu phandle.
  8. I want to read this book when you finished it.
  9. Ikati liyabaleka uma lixoshwa (chased by) yinja.
  10. I always drink water when I am thirsty and tea when I am cold (godola).

  Download

  Exercises (pdf; 8kb)  

 • Vocabulary
  Zulu English
  kuyilanga it is the day
  lokuphumula to rest
  ngiyabashayela ucingo phone (hit the wire)
  ukuhlangana to get together
  endaweni at a place
  yokuphuza ikhofi to drink coffee
  sixoxe we chat
  sihleke we laugh
  izindaba news
  ngimbuze I am asking her
  ungicele she asked me
  ukumthengele to buy her
  igiloza groceries
  kuzobamnandi it will be nice
  anginankinga there is no problem
  singene let’s go in
  si-ode we order
  ngomile I am thirsty
  ngaphandle kogogo except for grandma
  uyaguga she is getting old
  simsize help her
  ngesonto on Sunday
  isikhathi sesihambile the time has gone (it is late)
  ngimlethele I have to bring her

  Download

  Vocabulary (pdf; 6kb)  

 • Useful Vocabulary

  Verbs

  Zulu English
  Inhlanzi (izin-) fish
  Inyoni (izin-) bird (birds)
  Imfene (izim-) baboon (baboons)
  Inkawu (izin-) monkey (monkeys)
  Ibhubesi (ama-) lion (lions)
  Inyoka (izin-) snake (snakes)
  Inyamazane (izin-) buck (an active person can also be called this)
  Imvumbu (izim-) hippopotamus
  Unogwaja (o-) hare/rabbit
  Ubhejane (o-) rhinoceros
  Indlulamithi (izin-) giraffe
  Ingulule (izin-) cheetah
  Impisi (izim-) hyena
  Inkonkoni (izin-) wildebeest
  Inkentshane (ama-) wild-dog
  Inqe (ama-) vulture
  Imvu (izim-) sheep
  Imbuzi (izim-) goat
  Ingulube (izin-) pig
  Inkonyana (izin-) calf
  Ihhashi (ama-) horse
  Imbongolo (izim-) (udonki) donkey
  Iqhude (ama-) rooster (cock)/male bird
  Itshwele (ama-) young chicken

  Nouns

  Zulu English
  Izithelo fruit
  i-apula (ama-) (ihapula) Apple
  ipheya (ama-) Pear
  ipulamu (ama-) Plum
  iwonlintshi (ama-) Orange (sometimes also called ulamula)
  amagilebhisi Grapes
  uphayinaphu (o-) Pineapple
  ubhanana (o-) Banana
  ulamula (o-) Lemon (sometimes also called iswili)
  ipetshisi (ama-) Peach (also pronounced ipentshisi)
     
  Imifino vegetable
  Iklabbishi Cabbage
  Isanqante/ikhalothi (ama-) Carrots
  Ukhalifulawa cauliflower
  Isipinashi Spinach
  u-anyanisi (o-) Onion
  utamatisi (o-) Tomatoe
  uletisi Lettuce
  Ikhukhamba (ama-) Cucumber
  Umbila Maize (mielie)
  Izambane (ama-) Potatoe
  Ithanga (ama-) Pumpkin
  Ilayisi Rice
  Ibhitrudi Beetroot
     
  Inyama meat
  Inyama yemvu mutton (meat of sheep)
  Inyama yengulube pork
  Inyama yenkomo beef
  Inyama yenkukhu chicken
  Inhlanzi fish

  Others

  Zulu English
  Kumnandi kakhulu it tastes delicious
  Akumnandi it is not nice
  Kumunyu/kuyababa it is bitter
  Kumtoti/kunoshukela it is sweet/it contains sugar
  Kuvuthiwe it is cooked/ripe
  Kunuka kamnandi it smells nice

  Download

  Useful vocabulary (pdf; 8kb)  

 • Downloads