SOAS University of London

Virtual Zulu

Lesson 11 : The verb extensions

Aims Of This Lesson: The Verb Extensions

Communication :

To enable the students to see how verb extensions are used to get another meaning.

Grammar :

The following verb endings will be discussed:

Applicative: -el- expresses ‘something is done for, on behalf of’

Causative: -is- expresses ‘cause something to happen’

Reciprocal: -an- expresses ‘one another’ or ‘each other’

Comprehension

 • Dialogue

  UMpande: (ushaya ucingo) Sawubona Vusimuzi

  UVusimuzi: Yebo sawubona we Mpande. Unjani?

  UMpande: Cha, ngikhona, unjani wena?

  UVusimuzi: Ngikhona.

  UMpande: Nginombuzo. Ungangisiza namuhla na?

  UVusimuzi: Ufuna ukuthi ngikusize ngani?

  UMpande: Ngifuna ungibambele emsebenzini kusasa ngoba ngedwa, akekho muntu.

  UVusimuzi: Kulungile, sizobonana khona.

  UMpande: Ngiyakubonga kakhulu ngoba uzongincedisa.

  Audio

  Vocabulary

  Zulu English
  Ushaya ucingo he phones
  Nginombuzo I have a question
  Ngikusize I help you
  Ungibambele you help me out (-el-)
  Akekho muntu there is nobody
  Sizobonana we will see each other (-an-)
  Uzongincedisa you will help me (-is-)

  Download

  Dialogue (pdf; 812kb)  

 • Exercises

  Translate the following sentences into either English or Zulu.

  1. I want to go to town for my grandma to buy her some bread.
  2. Ngicela ungigezele le nto ngifuna ukuyisebenzisa.
  3. My sister is teaching the children at school. She reads the book to them.
  4. The men are helping each other at work.
  5. UBen uyamjabulisa umama ngoba uyamsiza umama phandle engadini.
  6. Could you please phone me tomorrow?
  7. Ngifuna ukuthi ubhuti angisebenzele endlini namuhla ngoba anginasikhathi ukukwenza umsebenzi.
  8. Wonke amalanga ubaba ufuna ukuthi simlandele iphephandaba (newspaper) esitolo. Amanye amalanga ufuna simthengele utshwala.
  9. Please go and buy me some cakes because my friends are coming to visit us.

  Fill in the correct verb extension and translate them into English.

  1. Utisha ufund___a abantwana esikolweni.
  2. Utisha ufund___a izingane ibhuku.
  3. Abangane bazobona___a edolobheni namuhla.
  4. Ugogo ufuna ngiye esitolo ukumtheng___a isinkwa nobisi.
  5. Ngicela ungileth___e itiye lami ehhovisi.
  6. Kuhle uma abantu bayathand___a.
  7. Sizosebenz____a le bhuku ngesikhathi sifunda isiZulu.
  8. Ngicela ungikhomb___e ukuthi ngenzeni lapha.
  9. Uma sibhaka ikhekhe, kufanele sihlangan___e (mix) amaqanda noshukela.
  10. Umama ungithume kwagogo ukumland____a itiye noshukela.

  Download

  Exercises (pdf; 7kb)  

 • Comprehension

  Namuhla kuyilanga lami lokusebenza ekhaya. Ngifuna ukusula nokupholisha ifenisha. Ngizoshanela bese ngigeza phansi ekhishini. Ngizowageza namafasitele. Nasebhavulumu ngizogeza konke. Ngifuna ukuthi konke endlini kukhanye. Ngimcele usisi wami angincedise ngomsebenzi. Yena uzongisebenzela phandle. Uzoshanela ibala futhi uzongicentela engadini. Angiluthandi ukhula. Engadini satshala ummbila namazambane notamatisi nobhontshisi. Sithanda ukuzitshalela imifino. Uma imifino miningi, mina ngiyayidayisa emakethe ngoMgqibelo.

  Uma ngiqede umsebenzi wasendlini, ngizoqala ukugeza izingubo zethu zasekhaya nazasemsebenzini. Ngithanda ukuqeda wonke umsebenzi ngoba mina anginasikhathi phakathi kweviki ngoba ngisebenza enkantolo edolobheni. Ngijwayela ukubuyela ekhaya ngo-5. Kufanele ngiqale ukuphekela umndeni wami. Umyeni wami usebenza esikolweni ngoba uyafundisa. Izingane zethu zifunda zombili.

  Kuhle ukusizana ngoba thina sithi ‘Izandla ziyagezana’ ngesiZulu. Kusho ukuthi uma umuntu uyangisiza, mina ngizomsiza futhi ngesinye isikhathi uma efuna ukuthi ngimsize.
   

  Questions

  1. Ucabanga ukuthi basebenza ngaliphi ilanga?
  2. Ufuna ukwenza muphi umsebenzi phakathi endlini?
  3. Ngubani uzofika ukumsiza? Uzowenzani?
  4. Umyeni usebenzaphi?
  5. Kuthini uma sithi ‘Izandla ziyagezana’?

  Download

  Comprehension (pdf; 2mb)  

 • Vocabulary
  Zulu English
  Kuyilanga lami it is my day
  Ukusula to wipe
  Nokupholisha and to polish
  Ifenishi the furniture
  Ngizoshanela I will sweep
  Ngigeza I wash
  Phansi the floor
  Ekhishini in the kitchen
  Amafasitele the windows
  Nasebhavulumu and in the bathroom
  Konke everything
  Kukhanye to be clean/to shine
  Angincedise that she should help me
  Uzongisebenzela she will work for me
  Ibala the yard
  Uzongicentela scuffle clear
  Ukhula the weeds
  Satshala we planted
  Ummbila maize
  Namazambane potatoes
  Notamatisi and tomatoes
  Nobhontshisi and beans
  Ukuzitshalela to palnt for ourself
  Imifino vegetable
  Miningi is many
  Ngiyayidayisa I am selling it
  Emakethe on the market
  ngoMgqibelo on Satudays
  wasendlini of the house (house work)
  nezingubo clothes
  zasekhaya of the house (clothes we wear at home)
  nazasemsebenzini and of work (work clothes)
  phakathi kweviki during the week
  ukuphekela to cook for
  umndeni family
  umyeni wami my husband
  uyafundisa he teaches (he causes to learn)
  zombili both of them
  kuhle it is nice
  ukusizana to help each other
  izandla ziyagezana hands are washing each other (meaning to help each other)
  uyangisiza he helps me
  ngizomsiza I will help him
  ngesinye isikhathi another time

  Download

  Vocabulary (pdf; 7kb)  

 • Downloads