SOAS University of London

Virtual Zulu

Lesson 12 : Progressive and the exclusive

Aims Of This Lesson

Communication :

To show how the progressive and the exclusive works

Grammar :

The progressive -sa- implies ‘still/just/not any more’

The exclusive -ka- appears only in the negative as ‘not yet’

Comprehension

 • Dialogue

  UThembi: Sawubona gogo

  Ugogo: Sawubona mntanami, usaphila na?

  UThembi: Yebo, ngisaphila. Wena usaphila na?

  Ugogo: Hawu uyazi, angisaphili kahle. Umkhuhlane ubhokile.

  UThembi: Nkosi yami gogo, ngiyakuhawukela. Sewuye kudokotela.

  Ugogo: Cha, angizange ngoba ngizohamba kanjani?

  UThembi: Awukayi? Ngempela gogo, kufanele uye. Ngizomcela ubaba akuyise kudokotela.

  Ugogo: Ngiyakubonga kakhulu Thembi.

  UThembi: Awume kancane. Ngizomshayela ucingo manje. Ubaba uthi uzokulanda ngo-3 aye kudokotela nawe.

  Ugogo: Ngiyabonga. Ngizomelela ubaba.

  Audio

  Vocabulary

  Zulu English
  Usaphila are you still okay (alive)? (how are you?)
  Angisaphili I am not okay (well) any more
  Umkhuhlane the cold (flu)
  Ubhokile is very bad
  Nkosi yami my God
  Ngiyakuhawukela I feel sorry for you (have sympathy)
  Sewuye did you go already
  Awukayi did you not go ye
  Akuyise he sould bring you to
  Awume please wait (ake ume – a(ke)w-ume)
  Ngizomshayela I will phone him
  Ngizomelela I will wait for him

  Download

  Dialogue (pdf; 1195kb)  

 • Exercises
  1. Please translate the following into either English or Zulu.
   Has Sibongile arrive yet? I don’t know but I will ask Cele. Cele said that she has not arrived yet. She will come tomorrow morning.
  2. The children are still at school because they are playing football today.
  3. Did you finish your work in the house? No, not yet. I will finish soon.
  4. Isikhathi sokuhamba sesifikile. Salani kahlE, sizonibona ngeviki elizayo uma sifika futhi lapha.
  5. Umama usekhona na? Akekho ngoba uye edolobheni ukuthenga. Usazobuya khona manje.
  6. Angikayi emsebenzini kodwa ngisazoya ngo-10.
  7. Have you finished reading your book for school yet? Yes, I have already finished reading the book and I want to start this book now.
  8. Asikayenzi lo msebenzi. Kufanele kufike ubaba, asikhombise ukuthii senzeni.
  9. Usuyile kumalume? Ubaba ufuna ukumbona. Mtshele eze kithi.
  10. Sesiqedile ukushanela phandle kodwa asikashaneli phakathi endlini.
  11. Today our parents went to town. They have finished their shopping and will coming home. We are still playing with our friend at her house.
  12. Mum has finished planting (tshala) the flowers in the garden. I have not watered the flowers yet and I will have to do it now.

  Download

  Exercises (pdf; 7kb)  

 • Comprehension

  Namuhla sifuna ukubonana nomalume no-anti nabazala bethu. Bona bangabantwana bomalume no-anti. Abantwana babo banguZandile noThandi noMadoda. Kuqala bavama ukuhlala eGoli kodwa manje abasahlali khona, baseThekwini. Umalume unguthishela KwaMashu eduze ngaseThekwini. Ufundisa isiZulu nesiNgisi. U-anti sewazama ukuzifunela umsebenzi kodwa akakawutholanga. Manje usabheka ukuthi angawuthola umsebenzi. Yena ubesebenza enkantolo eGoli.

  Thina sakhe Empangeni. Sesikhona lapha isikhathi eside. Ubaba ungummeli kodwa umama akasasebenzi, usekhaya manje. Thina siyakuthanda uma umama engasebenzi ngoba sithanda ukuhlala naye ekhaya.

  Umama usephekile. Upheke ukudla okumnandi. Sizodla ngedina uma befikile. Bathe bazofika ngo-11h30.

  Sengiyayizwa imoto. Ngimemeza abazali bami ukuthi beze ukubabona. Ngempela ngijabula kakhulu ukubabona ngoba sekuyisikhathi angibabonanga. Ngithemba ukuthi sizoba nelanga elihle namuhla.
   

  Questions

  1. Ngubani ozovakasha? Bavelaphi?
  2. Isivakashi (visitor) senza muphi umsebenzi?
  3. Usebenzani Empangeni?
  4. Abantwana bathandani?
  5. Kuyini okwenzeka (will happen) ngo-11h30?
  6. Uthembani?

  Download

  Comprehension (pdf; 2mb)  

 • Vocabulary
  Zulu English
  Ukubonana to see each other
  Nabazala and cousins
  Bethu our
  Bangabantwana they are the children
  Bomalume of uncle (ba + umalume = bomalume)
  Babo their
  Kuqala first
  Bavama they used
  Abasahlali khona they don’t live there anymore (sa = anymore)
  Unguthishela he is a teacher
  Sewazama she already tried
  Ukuzifunela to find herself
  Akakawutholanga she did not get it (work) yet
  Usabheka she still looks (for work)
  Ubesebenza she was working
  Sakhe we live in Empangeni (the verb –akha = to build but can also be used to say ‘we live’)
  sesikhona we are already here
  isikhathi eside a long (-de) time
  ungummeli he is a lawyer
  akasasebenzi she is not working anymore
  usephekile she already cooked
  okumnandi which is nice
  sengiyayizwa I am already hearing it (the car)
  ngimemeza I am calling
  beze they (should) come ( ba+(i)za = beze)
  ngempela realy
  sekuyisikhathi it has been already some time
  ngithemba I hope
  sizoba we will be
  ngelanga with a day
  elihle which is nice

  Download

  Vocabulary (pdf; 6kb)  

 • Useful Vocabulary
  Zulu English
  Wense kahle well done
  Siyanemukela we welcome you
  Ngiyabonga Thank you/I praise/I am grateful
  Ngicela u-....-e/Ake u-...-e Please
  Uxolo Excuse me
  Ngiyaxolisa I am sorry
  Ngiyajabula ukukwazi I am pleased to meet you (I am pleased to know you)
  Sizobonana kanye futhi we will again
  Umbono wami my opinion/view
  Yini ndaba what is the matter?
  Kwezekeni?/Kwezenjani? What happened?
  Anginandaba I don’t care
  Bengithi I thought that ........
  Ngisafunda isiZulu I am still learning Zulu
  Ngicela ungasheshi Speak slowly please
  Uma ukhuluma ngokushesha, angikuzwi If you speak fast, I can’t understand you
  Angizwa I don’t understand
  Ngiyezwa I understand
  Ake uphinde/ngicela uphinde Please repeat
  Uyasazi isiNgisi?/Ukhuluma isiNgisi? Do you knoiw English?/Do you speak English?
  Kuthiwani ngesiZulu....? How do you say in Zulu..........?
  Ngicela ungisize ulungise amaphutha Please correct the mistakes
  Isikhathi sesishayile it is late
  Isikhathi sikahle it is still early
  Ithini inombolo yakho yocingo? What is your telephone number?
  Uniminyaka emingaki? How old are you?
  Ngijahile I am in a hurry
  Ngicela ungisize please help me
  Ungahlala phansi you may sit down/please sit down
  Likuphi ithoyilethe ? where is a toilet?
  Ngicela ungikhombise.... Please show me ....

  Download

  Useful vocabulary and phrases (pdf; 7kb)  

 • Downloads