SOAS University of London

Virtual Zulu

Lesson 13: Vowel commencing and monosyllabic verbs

Aims Of This Lesson

Communication :

To enable learners to use vowel-starting and monosyllabic verbs correctly

Grammar :

Vowel-commencing and monosyllabic verbs

Comprehension

 • Dialogue

  uKristina: Woza lapha we Celo.

  uCelo: Ufuna ukuthi ngenzeni?

  uKrestina: Ngifuna ungisize lapha ngewashini. Uma lomile ngiyakucela ulingenise ngoba kufanele mina ngiye edolobheni ukuthenga ukudla.

  uCelo: Hey wena uyazi ukuthi mina anginasikhathi ukwenza lokhu?

  uKrestina: Yebo, kodwa bengicabanga ukukuthengela isipho edolobheni uma wena uyangenzela lo msebenzi.

  uCelo: Kulungile –ke ngizokwenza. Kufanele ngilibekephi iwashini?

  uKrestina: Ekishini. Ngizoli-ayina ngesikhathi ngibuyile.

  Audio

  Vocabulary

  Zulu English
  Ngezeni? What should I do?
  Ungisize you should help me
  Ngewashini with the washing
  Lomile it is dry
  Ngiyakucela I ask you
  Ulingenise to bring it in
  Anginasikhathi I don’t have time
  Ukwenza to do
  Bengicabanga I thought
  Ukukuthengela to buy for you
  Isipho a present
  Uyangezela you do this for me
  Ngilibekephi where should I put it (the washing)
  Ekhishini in the kitchen
  Ngizoli-ayina I will iron it

  Download

  Dialogue (pdf; 903kb)  

 • Exercises

  Please translate the following sentences into Zulu.

  1. Father is building our house but my brother is refusing to help him.
  2. We like to do our school work.
  3. In winter (ebusika) we like to warm ourselves.
  4. The children are getting dressed because we want to go to town.
  5. I have to (kufanele) wipe the table in the kitchen everyday.
  6. Mother roasts meat on Sundays.
  7. The people desend from the mountain.
  8. Today we have to dry our washing (izingubo).
  9. Come to us today.
  10. I can hear him. Can you hear him?
  11. When they have done their school work, we will have a barbeque (-osa).
  12. It is very bad to steal. Ons should go and do your work and earn some money.
  13. My dad built our house long time ago.
  14. Is the washing dry? If it is dry, I will have to bring it into the house.

  Download

  Exercises (pdf; 6kb)  

 • Comprehension

  Kufanele sisebenze ekhaya namuhla ngoba umama usicele ukumsiza. Sonke sinomsebenzi. Ubhuti usebenza phandle. Kufanele ashanele ibala ngoba lingcolile. Mina ngisula konke phakathi endlini bese ngizoshanela. Umama uyabhaka. Uyasibhakela ikhekhe elimnandi lo shokolethe. Sonke sizama ukusheshisa ngomsebenzi. Kufanele siqede masinyane ngoba niyabona ukuthi ubaba umeme umalume no-anti nezingane zabo. Ubaba ufuna ukosa inyama yenkomo nemvu namuhla ntambama. Sonke sithanda ukudla inyama. Sizodla nophuthu, ngoba thina singamaZulu. AmaZulu athanda uphuthu kakhulu.

  Izihlobo zethu zifike manje. Ubaba nomama nathi siya emotweni yabo ukubabingelela. Mina nobhuti sizodlala noZandile noCelo. Bona bangabazala bethu.

  Kuqala sizophuza itiye, sidle nekhekhe likamama bese sosa inyama. Anazi ukuthi ikhekhe limnandi kanjani. Ngimcele umama alenze le khekhe kanye futhi. Ubaba uqale ukosa inyama manje. Umama uyasibisa size ukudla. Inyama nophuthu lumnandi kakhulu. Konke kumandi namuhla. Kumnandi ukubonana nabo.
   

  Questions

  Kufanele basebenzelani?
  Mina ngisebenza kuphi futhi kufanele ngenzeni?
  Sizodlani namuhla? Ngubani uzosa inyama?
  Sizodla nini?
  AmaZulu athanda ukudlani?
  Bazosa inyama nini?

  Download

  Comprehension (pdf; 2mb)  

 • Vocabulary
  Zulu English
  Usicele she asked us
  Ukumsiza to help her
  Ashanele he (should) sweep
  Phandle outside
  Ibala the yard
  Lingcolile it is dirty
  Ngisula I wipe
  Phakathi inside
  Uyasibhakela she bakes us
  Ikhekhe cake
  Elimnandi which is nice
  Lo shokolethe of chocolate
  Ukusheshisa to hurry up/to be quick
  Siqede we (should) finish
  Masinyane quickly
  Niyabona you see
  Umeme he invited
  Umalume uncle
  No-anti and aunt
  Nezingane zabo and their children
  Ukosa to roast (barbeque) (uku+osa = uk (u)osa = ukosa)
  Inyama meat
  Yenkomo of cattle (beef)
  Nemvu and sheep (mutton/lamb)
  Namuhla today
  Ntambama evening
  Sizodla we will eat
  Nophuthu also ‘pap’ (maize like polenta)
  SingamaZulu we are Zulus
  Izihlobo zethu our relatives
  Emotweni yabo to their car
  Ukubabingelela to greet them
  Nobhuti and brother
  noZandile with Zandile (female name)
  noCelo and Celo (male name)
  Bangabazala they are (our) cousins
  Kuqala at first
  Bese sosa and then we will barbeque
  Anazi you don’t know
  Limnandi kanjani how much (the cake) is nice
  Alenze to make
  Kanye futhi once again
  Ukubonana to see each other

  Download

  Vocabulary (pdf; 7kb)  

 • Downloads