SOAS University of London

Virtual Zulu

Lesson 14 : Quantatives: The exclusive (-dwa) and inclusive (-nke)

Aims Of This Lesson

Communication :

To enable understanding of the use of quantatives

Grammar :

Quantatives: The exclusive -dwa and inclusive -nke

Comprehension

 • Dialogue

  UMathambo: Sawubona Zembe. Yimi uMathambo.

  UZembe: Hawu, sawubona Mathambo! Nkosi yam’ unjani ke?

  UMathambo: Hhayi, ngikhona, ayikho inkinga. Nginombuzo mina.

  UZembe: Kwenzekeni?

  UMathambo: Lutho kodwa ngifuna ukukwazi noma wena ufuna ukuhamba nathi? Thina sonke, abangane bakho, sifuna ukuya eThekwini ngenyanga ezayo.

  UZembe: Nina nonke? Kodwa, ake ungitshele nizohlalaphi?

  UMathambo: Sewakhohlwa yini? Abazali bakaCele banendlu eThekwini. Bathe singahlala kuyo iviki elilodwa.

  UZembe: Hhayi ngempela lokhu kuhle kodwa kufanele ngibacele abazali bami ukuthi bangangivumela ngiye futhi. Kuzobiza malini?

  UMathambo: Kuzobiza iR200.00. Le mali izothenga upetroli nokudla kodwa kufanele uphathe imali yakho futhi.

  UZembe: Ngibonga kakhulu! Ngizobacela abazali bese ngizokutshela kusasa.

  Audio

  Vocabulary

  Zulu English
  Yimi it is me
  uMathambo male name
  hawu my goodness
  uZembe male name
  hhayi oh no
  ayikho there is not
  inkinga a problem
  nginombuzo I have a question
  kwenzekeni what happened?
  Lutho nothing
  Ukukwazi (to) want to (it) know
  Sonke we all
  Ngenyanga ezayo the following month
  Nina nonke you all
  Ake please
  Ungitshele tell me (remember after ake, to use the subjunctive)
  nizohlalaphi? where will you stay?
  Sewakhohlwa yini? did you already forget?
  Banendlu they have a house
  Singahlala we could stay
  Kuyo (in) there
  Elilodwa (which) is one
  Ngempela really
  Lokhu kuhle this is nice
  Ngibacele I should ask them
  Bangingavumela they would allow me
  Kuzobiza it will cost
  Malini? How much (money)?

  Download

  Dialogue (pdf; 1396kb)  

 • Exercises
  1. Choose the correct word between the brackets.
  2. Umzimba (body) ubuhlungu (wonke/onke)
  3. Akekho muntu ekhaya namuhla. (Wonke/bonke) basemsebenzini.
  4. Wozani lapha (sonke/nonke) sifuna ukudla manje.
  5. Ngubaba (wodwa/yodwa) ekhaya onemoto.
  6. Ngiphuza itiye (yodwa/lodwa) nobisi, angithandi ukuthela ushukela.

  Fill in the gaps and translate please.

  1. Thina sisesikolweni ______ ilanga. Umama ukhona ______ ekhaya.
  2. Ngifuna ukuthi _____ nize kimi ngoba nginamaswidi amaningi. Ngifuna ukuninika.
  3. Ngifunda isiZulu ______. Angifundi amanye amalimi (languages).
  4. Wozani nibheke lapha! Kukhona izinyoni eziningi. _______ zase-Aflika.
  5. Mina _______ ngizoya edolobheni namuhla. ______ basala ekhaya.

  Download

  Exercises (pdf; 6kb)  

 • Comprehension

  Sonke sijabula kakhulu ngoba isikolo sethu sivale izolo. Sineholide likaKhisimuzi. Kithi kushisa kakhulu ngoba kusehlobo ngoDisembe eSotaflika. Umdeni wethu wonke uzoya eThekwini ukubhukuda. Zonke izingane zithanda ulwandle ngoba zonke zithanda ukubhukuda noma ukudlala emanzini.

  Sesiphakishe imoto yethu. Sithathe konke ukudla nazonke izinto zokudlala esihlabathini. Sonke sisemotweni. Sizohamba amahora amathathu ukuya eThekwini. Endleleni sidle izinkwa nenyama namakhekhe namaswidi amnandi. Ubaba usithengele u-ayisikhilimu.

  Ngo-11 sifike eThekwini. Sijahe ukuya osebe lolwandle. Umama uthe kufanele siqaphele izimoto uma siwela umgwaqo.

  Ubaba usiqashele isambulela ukuvimba ilanga. Bonke bahlezi phansi kwesambulela. Mina nobhuti sigijima ukungena emanzini kodwa sesaba amagagasi kancane. Uma wona makhulu, sizama ukuphuma emanzini ngejubane.

  Sesikhathele kakhulu. Sifuna ukuphumula. Umama usinika ukudla ngoba sesilambile kakhulu. Ukubhukuda kuyalambisa kakhulu.

  Sikha indlu enkulu eyinqaba ngesihlabathi. Sinethunga elilodwa kodwa sinamafosholo amabili. Mina nginalami nobhuti unalakhe. Kuqala sidlale sodwa, bese kufika umfana oyintanga kabhuti. Sobathathu sidlale kahle kakhulu.
   

  Questions

  1. Bayeleni eThekwini ukwenzani?
  2. Kushisa kuphi futhi nini?
  3. Ngobani abahambayo futhi bahamba ngani?
  4. Bafike nini eThekwini?
  5. Izingane zijahe ukuyaphi? Bafuna ukwenzani khona?
  6. Wenzani ubaba ume befika osebe lolwandle?
  7. Izingane ziwathandelani amanzi?
  8. Uma bebuyela kubazali benzani?
  9. Benzani esihlabathini?
  10. Badlala bodwa lonke ilanga?

  Download

  Comprehension (pdf; 2mb)  

 • Vocabulary
  Zulu English
  Sonke we all
  Sijabula we are happy
  Sethu our (school)
  Sivale closed
  Sineholide we have a holiday
  likaKhisimuzi (of) Christmas
  kithi at us
  kushisa it is hot
  kusehlobo it is summer
  ngoDisembe in December
  eSotaflika in South Africa
  umdeni wethu wonke (the family our) the whole
  ukubhukuda to swim
  zonke izingane all the children
  ulwandle the sea
  emanzini in the water
  sesiphakishe we have already packed
  imoto yethu our car
  konke ukudla all the food
  nazonke and all
  izinto zokudlala the things to play with (toys)
  esihlabathini in the sand
  sonke sisemotweni we are all in the car
  amahora hours
  amathathu (which are) three (3 hours)
  amnandi (which are) nice
  u-ayisikhilimu ice-cream
  sijahe we hurried
  osebe lolwandle to the beach
  siqaphele izimoto we (should) watch out for the cars
  uma siwela umgwaqo when we cross the road
  usiqashele he hired us
  isambulela an umbrella
  ukuvimba to keep away
  ilanga the sun
  bonke they all
  bahlezi phansi sitting (stative) down
  kwesambulela under the umbrella
  sesaba we are afraid
  amagagasi the waves
  kancane a little bit
  uma wona makhulu if they (the waves) are big
  sizama we try
  ukuphuma to go out
  ngejubane with speed (very quick)
  sesikhathele we are tired (excausted)
  ukuphumula to rest
  sesilambile kakhulu we are already very hungry
  kuyalambisa it makes hungry
  sikha we are building
  indlu enkulu eyinqaba castle
  ngesihlabathi with sand
  sinethunga elilodwa we have one bucket (we have a bucket which is one)
  sinamafosholo amabili we have two spades (spades which are two)
  nginalami I have mine
  unalakhe he has his
  kuqala (at) first
  sodwa on our own
  umfana oyintanga a boy of the same age
  kabhuti of brother
  sobathathu the three of us

  Download

  Vocabulary (pdf; 8kb)  

 • Downloads