SOAS University of London

Virtual Zulu

Lesson 3 : And, with and to have

Aims Of This Lesson

Communication :

Going with someone and by means off (with) a ... (bus)

Grammar :

And, with and to have, all using the -na-

By means of, using the -nga-

The use of -na- or -nga- and the merge of vowels

The use of hamba 'go or go with' and ya 'go to'

Comprehension

 • Dialogue

  Jabulani: Sawubona weSipho.

  Sipho: Yebo, sawubona.

  Jabulani: Uyaphi Sipho?

  Sipho: Ngiya esitolo.

  Jabulani: Uhamba nobani?

  Sipho: Ngihamba nomama. Sizothenga.

  Jabulani: Nizohamba ngani?

  Sipho: Sizohamba ngebhasi hhayi ngesitimela.

  Audio

  Vocabulary

  Zulu English
  Uyaphi? Where are you going?
  Ngiya I go to
  Esitolo to the shop
  Uhamba you are going
  Nobani? with whom?
  Ngihamba I go with
  Nomama with mum
  Sizothenga we will shop
  Nizohamba you will go
  Ngani? With what?
  Sizohamba we will go
  Ngebhasi by bus
  Hhayi not
  Ngesitimela by train

  Download

  Dialogue (pdf; 465kb)  

 • Comprehension

  Namuhla asiyi esikolweni. Umama nobaba bathi bafuna ukuya edolobheni ukuthenga. Thina sithanda kakhulu ukuya edolobheni. Sivuka ekuseni bese siyageza futhi siyadla. Simelela ibhasi ngoba sihamba ngebhasi. Ubaba akanamoto kodwa unenqola nezinkabi.

  Edolobheni sijwayela ukubona abangane bethu basesikolweni. Bona baya futhi edolobheni nabazali babo ukuthenga. Uma ubaba unemali, unika thina imali ukuthenga amaswidi namakhekhe. Uma akanamali akasiniki imali ukuthenga amaswidi namakhekhe. Sihamba nabangane ukuthenga amaswidi bese sibuyela kubaba nomama. Abazali bathenga inyama namazambane nezinkwa notamatisi noshukela nemphuphu netiye nosawoti. Amanye amalanga ubaba usithengela izingubo zokugqoga. Uma siqeda ntambama ukuthenga, siya ekhaya kodwa manje asihambi ngebhasi kodwa ngethekisi ukuya ekhaya.

  Ngesikhathi sifika ekhaya sikhathele. Silambile futhi somile. Umama uqala ukuphekha. Thina sisiza ubaba ukubeka izinto ezithengiwe ekhishini bese siyadla. Ngo-9 siyalala.
   

  Questions

  • Benzani namuhla?
  • Bahamba nini futhi bahamba ngani?
  • Ubaba unani?
  • Babona bani edolobheni, benzani nabo?
  • Ngubani othenga inyama nalezi zinto ezinye? (Who buys potatoes and the other things?)
  • Ubaba wenzani amanye amalanga (some days)?
  • Bayangani ekhaya ngentambama?
  • Ekhaya benzani?

  Download

  Comprehension (pdf; 2mb)  

 • Vocabulary
  Zulu English
  Namuhla today
  Asiyi we don’t go
  Esikolweni to school
  Umama nobaba father and mother
  Bathi they say
  Bafuna they want
  Ukuya to go
  Edolobheni to town
  Ukuthenga to buy
  Thina sithanda we like
  Kakhulu a lot
  Sivuka we wake up
  Ekuseni in the morning
  Bese and then
  Siyageza we wash
  Futhi and
  Siyadla we eat
  Simelela we wait
  Ibhasi the bus
  Ngoba because
  Sihamba we go
  Ngebhasi with the bus / by bus
  Akanamoto does not have a car
  Unenqolo he has a wagon
  Nezinkabi and oxen
  Sijwayela we are used to
  Ukubona to see
  Abangane friends
  Bethu our
  Basesikolweni from the school
  Bona baya they go
  Nabazali babo with their parents
  Uma if
  Unemali has money
  Unika thina imali he gives us the money
  Amaswidi sweets
  Namakhekhe and biscuits /cake
  Sibuyela we return
  Kubaba nomama to father and mother
  Inyama meat
  Namazambane potatoes
  Notamatisi tomatoes
  Noshukela and sugar
  Nemphuphu and maize meal
  Netiye and tea
  Nosawoti and salt
  Amanye amalanga some days
  Usithengela buys us
  Izingubo zokugqoga clothes (to wear)
  Siqeda finish
  ntambama in the late afternoon
  Kodwa but
  Manje now
  Asihambi we don’t go
  Ngethekisi by taxi
  Ngesikhathi at the time / when
  Sifika arrive
  Sikhathele we are exhausted / tired
  Silambile we are hungry
  Somile we are thirsty
  Uqala she starts
  Ukupheka to cook
  Sisiza help
  Ukubeka to put
  Izinto ezithengiwe the things which are bought
  Ekhishini in the kitchen
  Ngo-9 at 9 o’ clock
  Siyalala we sleep

  Download

  Vocabulary (pdf; 8kb)  

 • Downloads