SOAS University of London

Virtual Zulu

Lesson 4 : Interrogative or question words

Aims Of This Lesson

Communication :

Asking questions and joining sentences and words

Grammar :

Interrogative or question words: -phi 'where, which', -ni 'what', ubani 'who or whom', -elani 'why', -njani’ 'how', nini 'when', ngakanani/kangakanani 'to what extend, as big as what?'

Conjunctions: kodwa ' but', ngoba 'because', noma 'or', futhi ' and/also'

Comprehension

 • Dialogue

  Sipho: We Dumisane, wenzani?

  Dumisane: Ngifuna ukudlala ibhola.

  Sipho: Uzodlalaphi futhi uzodlala nobani?

  Dumisane: Ngizodlala phandle nomngane wami uJabulani kodwa uSam akakwazi ukudlala manje ngoba uyagula.

  Sipho: Kwezenjani?

  Dumisane: Angazi ngoba angimbuzanga futhi akangitshelanga.

  Sipho: Ngingadlala mina, noma awufuni?

  Dumisane: Cha, kulungile. Woza nathi ngoba sizodlala manje.

  Audio

  Vocabulary

  Zulu English
  We Dumisane hey Dumisane
  Ngifuna I want
  Ukudlala to play
  Ibhola football
  Uzodlalaphi? where will you play?
  Futhi and
  Nobani? with whom?
  Phandle outside
  Nomngane wami with my friend
  Kodwa but
  Akakwazi he can’t
  Ukudlala play
  Manje now
  Ngoba uyagula
  Kwenzenjani? What is wrong / what happened?
  Angazi I don’t know
  Ngoba because
  Angimbuzanga I did not ask him
  Akangitshelanga he did not tell me
  Ngingadlala mina? could I play?
  Noma or
  Awufuni don’t you want
  Cha, kulungile no it is okay
  Woza come
  Nathi with us
  Ngoba because
  Sizodlala we will play
  Manje now

  Download

  Dialogue (pdf; 886kb)  

 • Exercises

  Choose and click the right word.

  1. Mina ngizoya ekhaya noma/kodwa/nini uSizakela akayi ekhaya.
  2. Amantombazane na-/ne-/no-bafana baya esikolweni
  3. Usebenza no –phi/-ni/-bani? Ngisebenza noSipho.
  4. Usebenze –elani/kodwa/-eleni izolo ebusuku (why)?
  5. Ugogo uthanda ukuphuza itiye noma/futhi/-phi uthanda ukuphuza ikhofi (also).
  6. Umama uya nini/elani/bani kudokotela? Umama uya kudokotela kodwa/ngoba/nini uyagula.
  7. Uzofunda –ni/-phi/njani namuhla (what)? IsiZulu kodwa/noma/futhi isiNgisi?
  8. Sisebenze kukhulu/kakhulu namuhla esikolweni.
  9. Umfana ungakanani / ubizani / kangakanani?
  10. Umama ufuna imali kubaba noma / kodwa / ngoba ufuna ukuthenga ukudla.

  Translate the following sentences into either English or Zulu.

  1. The children are going to school because they want to learn.
  2. Sipho likes to play football but he also likes to go on the motorbike.
  3. Would you like tea or coffee? I like tea with milk but I don’t want sugar.
  4. Where is dad? He works outside.
  5. Why was the child crying? He cried because he wanted food.
  6. Nizobuya nini? Sizobuya kusasa (tomorrow)
  7. Ufuna maphi amabhuku. Ngifuna amabhuku ami (my).
  8. Abantwana badlala phandle ngoba umama ufuna ukulala.
  9. Umama usekhaya kodwa ubaba uyasebenza.
  10. Nifuna bani? Sifuna abangane ngoba sifuna ukuya esitolo nabangane bethu (our)

  Download

  Grammar: Exercises (pdf; 7kb)  

 • Comprehension

  Ekuseni umama ushayele udokotela ucingo ngoba ufuna ukuya kudokotela. Udadewethu omncane uyagula. Unomkhuhlane futhi ushisa kakhulu. Udokotela uthe angafika ngo-10. Umama noma ubaba bazomisa kudokotela. Mina nobhuti sizosala ekhaya ngoba sinomsebenzi wesikolo. Bazohamba ngemoto kababa.

  Udokotela uzombuza umama imibuzo eminingi. Umama uzomsabela futhi uzomcazela udokotela konke. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe udokotela uzojova udadewethu bese uzokhala kakhulu. Umama uzombuza: “Ukhalelani?” Usisi uzothi: “Ngiyamesaba udokotela futhi angifuni ukujovwa!” Umama uzothi: “Thula-ke, ungakhali. Uma siqeda lapha kudokotela sizoya esitolo. Esitolo ngifuna ungitshele ukuthi ufuna maphi amaswidi kodwa ngizobathengela udadewenu nomfowenu futhi.

  Bathi befika kudokotela, bangena. Umama uthe: “Sawubona Dokotela.” Umntwana wami uyagula.” Udokotela uthe: “Unani?” Umama uthe: “Unomkhuhlane futhi ushisa kakhulu.” Udokotela umphophole usisi, wesaba kakhulu. Athi ekhala, umama umthulise. Udokotela umnike umuthi kodwa akazange amjove.

  Esitolo bathenge isinkwa, nobisi, nezithelo nemifino namaswidi amaningi bese babuyela ekhaya. Thina sijabule kakhulu ngesikhathi sibone amaswidi amaningi.
   

  Questions

  1. Umama umshayelani udokotela ucingo?
  2. Ngubani ozomisa kudokotela?Ngubani ozomisa kudokotela?
  3. Thina sisalelani ekhaya?
  4. Udokotela wenzeni nosisi?
  5. Uma beqeda kudokotela bazoyaphi?
  6. Bathengeni?
  7. Sijabuleleni kakhulu?

  Downloads

  Comprehension (pdf; 2mb)  

 • Vocabulary
  Zulu English
  Ekuseni in the morning
  Ushayela udokotela ucingo phones the doctor
  Ngoba because
  Ufuna she wants
  Ukuya to go
  kudokotela to the doctor
  udadewethu omncane our little sister
  uyagula is ill
  unomkhuhlane she has a cold
  futhi and
  uyashisa kakhulu she is very hot (having a temperature)
  uthe he said
  engafika she could come
  ngo-10 at 10 o’ clock
  umama noma ubaba mother or father
  bazomisa kudokotela will take her to the doctor
  nobhuti and brother
  sizosala we will stay
  ekhaya at home
  sinomsebenzi wesikolo we have school / homework
  bazohamba they will go
  ngemoto kababa father’s car
  uzombuza he will ask her
  imibuzo eminingi many questions
  uzomsabela she will answer him
  futhi also
  uzomcazela she explain
  konke everything
  ngicabanga I think
  ukuthi that
  mhlawumbe perhaps
  uzomjova he will inject
  bese and then
  uzokhala kakhulu she will cry a lot
  uzombuza she will ask her
  ukhalelani why do you cry
  usisi sister
  uzothi she will say
  ngiyamesaba I am afraid of the doctor
  futhi and
  angifuni I don’t want
  ukujovwa to be injected
  thula-ke be quiet then (using ‘ke’ has a soft tone to what is said)
  ungakhali don’t cry
  uma when / if
  siqeda we are finished
  lapha here
  sizoya we will go
  esitolo to the shop
  ungitshele you should tell me
  ufuna you want
  maphi which
  amaswidi sweets
  kodwa but
  ngizobathengela I will buy for them
  udadewenu your sister
  nomfowenu your brother
  bathi as soon as
  befika they arrived
  bangena they went in (entered)
  uthe said
  sawubona hello
  unani what do you have
  umphophole he examined her
  wesaba kakhulu she was very scared / afraid
  athi as soon as
  ekhala she cried
  umthulise she comforted her (makes her quiet)
  umnike he gave her
  umuthi medicine
  akazange he did not
  amjove inject her
  isinkwa bread
  ubisi milk
  izithelo fruit
  imifino vegetable
  amaningi many
  babuyele they returned
  sijabule we were happy

  Download

  Vocabulary (pdf; 8kb)  

 • Useful Vocabulary

  Verbs

  Ephuka/Ephukile brake/broken (arm)
  Gijima run
  Lungisa fix/correct
  Limala/limele injure/injured
  Landa fetch
  Sula wipe
  Khala/khalela cry/be sorry for
  Biza call
  Nika give
  Hlafuna chew
  Phefumula breathe
  Thatha take
  Tshela tell
  Za/fika come
  Thenga buy
  Vula open
  Vala close
  (uku)shisa fever (hot)
  Hlanza vomit/sick
  Cabanga think
  Khohlwa/ngikhohliwe forget/I forgot

  Nouns

  Esibhedlela in/at the hospital
  Unesi (o-) nurse (nurses)
  Udokotela wamazinyo dentist
  Ikhemisi/ekhemisi chemist/at/in the chemist
  Umuthi (imi-) medicine
  Amaphilisi tablets
  i-ambulense ambulance
  isiguli (izi-) patient (patients)
  amandla strength/power
  isithako (izi-) prescription (prescriptions)
  ukuphathwa yikhanda headache
  ukuphathwa yisusu stomachache
  ukuphathwa yizinyo toothache
  igazi blood
  isilonda (izi-) wound (wounds)
  ibhandeshi (ama-) bandage (bandages)
  ingozi accident

  Human body

  Umzimba body
  Ikhanda head
  Izinwele hair
  Ubuso face
  Isihlathi (izi-) cheeck
  I(li)so (amehlo) eye/eyes
  Ikhala nose
  Indlebe (izin-) ear
  Umlomo mouth
  U(lu)debe (izin-) lip
  Izinyo (ama-) tooth
  Isilevu chin
  Intamo neck
  Ihlombe (ama-) shoulder
  Umhlane/iqolo back
  Isifuba chest
  Isisu stomach
  Izinqe buttock
  Ingalo (izin-) arm
  Idololwane (ama-) elbow
  Isandla (izi-) hand
  Umunwe (imi-) finger
  Umlenze (imi-) leg
  Idolo (ama-) knee
  Unyawo (izin-) foot
  Uzwane (izin-) toe

  Others

  Masinyane quickly/soon
  Ngcono better
  Nzima heavy/difficult
  Lula/kuyalula easy/it is easy
  Lungile in order/good
  Munyu bitter
  Mhlawumbe perhaps
  Angazi I don’t know
  Bengithi I thought so
  Uma if
  Impela truly/really

  Download

  Useful Vocabulary (pdf; 8kb)  

 • Downloads