SOAS University of London

Virtual Zulu

Lesson 5 : Past and Future Tenses

Aims Of This Lesson

Communication :

The students should be able to switch between the different tenses.

Grammar :

All Past and Future Tenses
How to use time and dates in Zulu

Comprehension

 • Dialogue

  Sphiwe: Sawubona Sisi! Uyephi ekuseni?

  Togo : Yebo, sawubona. Mina, ngiye ukuvakasha kuKhumalo.

  Sphiwe: Oh, manje ake ungitshele ukuthi unjani uKrestina?

  Togo: Cha, usencono. Bamlandile izolo esibhedlela. Usekhaya manje.

  Sphiwe: Wenzani manje?

  Togo: Ngizoshanela endlini bese ngiyapheka.

  Sphiwe: Mina angizushanela ngizopheka manje. Ngizoshanela kusasa ekuseni.

  Audio

  Vocabulary

  Zulu English
  Uyephi where did you go
  Ekuseni in the morning
  Ngiye I went
  Ukuvakasha to visit
  KuKhumalo to Khumalo
  Oh oh
  Manje now
  Ake please
  Ungitshele you tell me
  Ukuthi that
  Unjani how are you
  UKrestina Krestina
  Usencono he is better
  Bamlandile they fetched him
  Izolo yesterday
  Esibhedlela at the hospital
  Usekhaya she is at home
  Wenzani manje what are you doing now
  Ngizoshanela I will sweep
  Endlini in the house
  Bese and then
  Ngiyapheka I am cooking
  Angizushanela I will not sweep
  Ngizopheka I will cook
  Kusasa tomorrow
  Ekuseni morning

  Download

  Dialogue (pdf; 796kb)  

 • Exercises

  Fill in the gaps.

  1. _______ (on Monday) ubaba uya emsebenzini kowa ______ akasebenzi.
  2. Ngesonto eledlule ____bona (she) ugogo wakhe.
  3. Kusasa ba___dlala nabangane babo ekhaya.
  4. Izolo asiya_____ edolobheni.
  5. Amantombazane awa___ya emsebenzini ngenyanga ezayo.
  6. Indoda ___sebenza eThekwini ngonyaka odlule.
  7. Angi___funda (will not) isiZulu namuhla kodwa ngi___funda kusasa.
  8. Ogogo bafuna ukufika _______ ___-3 ku-Apreli.
  9. Ngeviki eledlule umama ________ (went) kumngane wakhe (her friend).
  10. Namuhla _______ (we are going) kugogo.

  Please correct the mistakes.

  1. Inja yethu (our) yahlala endlini namuhla.
  2. Amadoda aye emsebenzini kusasa.
  3. Izolo asizubona abangane bethu.
  4. Izolo umama awusebenza esitolo.
  5. UJabu ufuni (don’t want) ukufunda isiZulu
  6. Ngeviki eledlule angithengi itiye noshukela.

  Translate into either English or Zulu.

  1. Next year Thoko will go to school.
  2. Last month we saw granddad and grandmum because they came to us (kithi).
  3. Our friend goes to work on Monday and Thursday.
  4. This week we don’t go to school and also next week we will not go to school.
  5. On Saturday mum goes shopping (ukuthenga). We go with her.
  6. NgoMsombuluko ekuseni kakhulu sivuka (get up) ukuya esikolweni. Siya nabangane bethu ngemoto kababa (of dad).
  7. Umama uyapheka ngoba umalume nomdeni wakhe bazofika ukudla kithi (uncle and his family) ngedina (midday).

  Download

  Exercises (pdf; 7kb)  

 • Comprehension

  Ngonyaka odlule saya eKruger paki. Sahlala eSkukuza endlwana. Kwakukhona nabanye abantu abaningi. Bonke bathande ukubheka izilwane nezinyoni epaki. Sahamba ngemoto kababa, i-4x4.

  Wonke amalanga savuka ngo-6 ukuya ukubheka izilwane. Sabona ingulule emithini uma saphuma esangweni eSkukuza. Yadla inyamazane encane. Emini sabona umhlambi wezindlovu. Kwakukhona nenkonyane encane kakhulu. Samangala kakhulu ukubona le nkonyane. Izindlovu zaphuza amanzi futhi zazithela ngamanzi ngemboko. Sajabula ukubona nebhubhesi elithamela ilanga.

  Ntambama sayosa inyama. Saphuza utshwala newayini elibomvu. Sakuthanda kakhulu epaki.

  Izolo abangane bethu bafike ukubona izithombe. Umama uphekhe ukudla okumnandi. Bacele ukubona izithombe zethu zeholide. Sihleke kakhulu ngesikhathi sibone izimfene zigibela emotweni kababa.

  Sonke sifuna ukubuyela eKruger paki ngonyaka ozayo. Sizothanda ukubona izilwane kanye futhi.
   

  Questions

  1. Bayaphi ngonyaka odlule?
  2. Bahlalaphi?
  3. Babona siphi isilwane emithini, senzani (enza = do)?
  4. Izindlovu zenzani ngemiboko?
  5. Benzani ntambama?
  6. Kufike bani kubo ukubona izithombe zeKruger paki?
  7. Bahlekheleni?
  8. Bafuna ukuyaphi ngonyaka ozayo?

  Download

  Comprehension (pdf; 2mb)  

 • Vocabulary
  Zulu English
  Ngonyaka year (unyaka: nga + unyaka = ngonyaka)
  Odlule last
  Saya we went (remote past s(i)a + ya = saya)
  Sahlala we stayed
  eSkukuza at Skukuza (one of the camps in the Park)
  Endlwana in a rondavel (round hut)
  Kwakhona there were
  Nabanye also other
  Abantu people
  Abaningi many
  Bonke they all
  Bathanda liked
  Ukubheka to watch
  Izilwane the animals
  Nezinyoni and birds
  Epaki in the park
  Sahamba we went
  Ngemoto by car
  Kababa of dad (dad’s car)
  i4x4 a 4x4
  wonke every
  amalanga days
  savuka we got up
  ngo-6 at 6 o’ clock
  sabona we saw
  ingulule a cheetah
  emithini in the tree
  uma when
  saphuma we came out
  esangweni at the gate
  yadla he (cheetah) ate
  inyamazane an antilope
  encane small (small antilope)
  emini during the day
  umhlambi a herd
  wezindlovu of elephants
  kwakukhona there was
  nenkonyane also a calf
  encane small
  kakhulu very (encane kakhulu = very small)
  samangala we were astonished / surprised
  le nkonyane this calf
  izindlovu the elephants
  zazithela were pouring (splashing) themself
  ngamanzi with water
  ngemboko with trunks (imboko)
  sajabula we were happy
  nebhubhesi also a lion (ibhubhesi)
  elithamela which basked
  ilanga (in) the sun
  ntambama in the evening
  sayosa we grilled (sa – y(i)-osa – (yi = object concord for class 9))
  inyama meat
  utshwala beer
  newayini and wine
  elibomvu red
  sakuthanda we liked it
  kakhulu a lot
  epaki in the park
  izolo yesterday
  abangane friends
  bethu our
  bafike came
  ukubona to see
  izithombe photos
  upheke she cooked
  ukudla food
  okumnandi nice (food)
  sihleke we laughed
  kakhulu a lot
  ngesikhathi when
  sibone we saw
  izimfene monkeys
  zigibela (they) climbing
  emotweni on to the car
  kababa of dad
  sonke we all
  sifuna we want
  ukubuyela to return
  epaki to the park
  ngonyaka the year
  ozayo next (coming or following)
  sizothanda we will like
  ukubona to see
  izilwane the animals
  kanye again
  futhi also

  Download

  Vocabulary (pdf; 8kb)  

 • Downloads