SOAS University of London

Virtual Zulu

Lesson 6 : The use of the possesive and object concord

Aims Of This Lesson

Communication :

The student should be able to use the possesive in all classes and adding an object with the object concord.

Grammar :

The use of the possesive and object concord

Comprehension

 • Dialogue

  Busisiwe: We, Zanele, uphi udadewenu?

  Zanele: Uye esitolo. Uzolithenga iphephandaba likababa.

  Busisiwe: Uzobuya nini?

  Zanele: Angazi kahle, kodwa ngithi ngo-4.

  Busisiwe: Mtshele, angishayele ucingo. Nali inombolo lami. Ngifuna ukwazi uma yena unebhuku lesiNgisi.

  Zanele: Kulungile, ngizomtshela futhi ngizomnika inombolo lakho locingo.

  Busisiwe: Ngiyabonga. Ake ungikhonzele abazali bakho.

  Zanele: Ngiyakubonga. Sala kahle.

  Audio

  Vocabulary

  Zulu English
  We Zanele hey Zanele
  Uphi where is
  Udadewenu your sister
  Uye she went
  Esitolo to the shop
  Uzothenga she will buy
  Iphephandaba newspaper
  Likababa of dad (dad’s)
  Uzobuya she will come back
  Nini when
  Angazi I don’t know
  Kahle well
  Kodwa but
  Ngithi I think? I would say
  Ngo-4 at 4 o’clock
  Mtshele tell her
  Angishayele to phone me
  Ucingo telephone
  Nali here is
  Inombolo number
  Lami my
  Ngifuna I want
  Ukwazi to know
  Uma if
  Yena unebhuku she has a book
  LesiNgisi ‘of’ English
  Kulungili it is okay
  Ngizomtshela I will tell her
  Futhi and
  Ngizomnika I will give her
  Inombolo number
  Lakho your
  Locingo of the telephone
  Ngiyabonga thank you
  Ungikhonzele send my regards
  Abazali parents
  Bakho your
  Ngiyakubonga I thank you
  Sala kahle good bye

  Download

  Dialogue (pdf; 862kb)  

 • Grammar: Exercises

  Choose the right answer

  1. Abafana bathanda ukudlala namabhola babo.
   Abafana bathanda ukudlala namabhola abo.

  2. Obaba baphuza itiye lakhe.
   Obaba baphuza itiye labo.

  3. Amakhosi aya emakhaya awo.
   Amakhosi aya emakhaya abo.

  4. Inja yenu (our) isekhaya sethu.
   Inja yethu isekhaya lethu.

  5. Ugogo ufuna amakhekhe lakhe.
   Ugogo ufuna amakhekhe akhe.

  6. Uyamuzwa umama, uyakubiza.
   Uyamzwa umama, uyawubiza.

  7. Abafana bawafuna amabhola akhe.
   Abafana bayawafuna amabhola abo.

  Fill in the missing gaps 

  1. Izinja zifuna ukudla _______ (their).
  2. Sizoya esitolo ukuthenga amaswidi namakhekhe _______ (our).
  3. Lingubani igama _______ (your singular)?
  4. Udokotela ___gogo (granny’s doktor) u__nik____ umuthi, (obj.con and verb ending) ngoba uyagula.
  5. Ngi_____cela (present tense) i(li)tiye ngoba ngomile.

  Translate the following sentences either inot English or Zulu.

  1. I am going with my friend to his house to give his sister her books (amabhuku)
  2. I will go now to Dlamini to fetch (landa) our ball because we want to play with our friends at their house today.
  3. The boy hants his food because he is hungry (lambile) and he wants to eat now.
  4. Izinja zethu azifuni ukuphuza ubisi lwao kodwa zifuna ukudla inyama yazo.
  5. Umfowethu uzobuya ekhaya ngesithuthuthu sakhe.

  Download

  Exercises (pdf; 7kb)  

 • Comprehension

  Igama lami nguSphiwe Nxumalo. Ngineminyaka engu-13. Ngihlala KwaZulu enxulumeni nomndeni wami. Kukhona ugogo nobaba, nomama, nosisi uSibongile, nobhuti uDumisane noSipho.

  USibongile uhlala nami elawini lethu. Obhuti bahlala elawini labo.

  Wonke amalanga umama uyasiphekela ukudla exhibeni. Ixhiba yindlu yokupheka. Ubasa umlilo bese ubeka ibodwe oziko. Upheka uphuthu. Siyaludla namasi. Amanye amalanga upheka amazambane nemifino nenyama yenkuku noma yembuzi.

  Mina noSibongile siyamsiza umama ekhaya. Mina ngishanela ibala, noSibongile uyamthezela umama izinkuni zokubaza. Siyamsiza umama nokuhlakula emasimini. Uma ugogo efuna itiye, siyamenzela lona. Umama uya nathi emfuleni ukwakha amanzi bese siyawathela emathungeni, siyawabeka emakhandeni, siyawabuyisela ekhaya.

  Ubaba ufuya izinkomo nezimbuzi. UDumisane noSipho belusa izinkomo. Ntambama izinkomo zibuyela ekhaya bese zihlala esibayeni ebusuku. Ekuseni obhuti bayazisenga izinkomo. Ubaba usebenzisa izinkabi ukulima insimu. Ubaba ubophela izinkabi bese ulayisha umbila phezulu esihlibhi ngesikhathi evuna umbila emasimini, awubuyisele ekhaya. Uma eqeda ukugumuza umbila, uyawufaka esilulwini.

  Ngempelasonto obaba bathanda ukuphuza utshwala ophiswe ngumama. Utshwala luthelwa okhanjeni bese lukhwa nonkezo luthelwe emancishane bese lunikwa obaba.

  Umama nogogo nabantwana abaluphuzi utshwala. Bathanda ukuphuza itiye.badle namakhekhe.
   

  Questions

  1. Ngobani abahlala kwaZulu?
  2. Umama wenzani exhibeni?
  3. Amantombazane enzani?
  4. Ubaba ufuyani?
  5. Obhuti benzani ekuseni?
  6. Ubaba wenzani nezinkabi?
  7. Benzani ngempelasonto?

  Download

  Comprehension (pdf; 4mb)  

 • Vocabulary
  Zulu English
  Igama name
  Lami my (class 5)
  LinguSphiwe is Sphiwe Nxumalo
  Ngineminyaka I am (I have years)
  Engu-13 13 years (which are)
  Ngihlala I live (stay)
  KwaZulu in KwaZulu Natal
  Enxulumeni big kraal/homestead
  Nomndeni family
  Wami my (class 3)
  Kukhona there is
  Ugogo grandmother
  Nobaba father
  Nosisi sister
  USibongile uSibongile
  Nobhuti brother
  UDumisane noSipho uDumisane noSipho
  Uhlala stays
  Nami with me
  Elawini (ilawu) hut for unmarried boys/girls
  Lethu our
  Obhuti brothers
  Bahlala stay
  Elawini hut for unmarried boys/girls
  Labo their
  wonke all (every)
  Amalanga days
  Uyasiphekela cooks for us
  Ukudla food
  Exhibeni in the cooking hut
  Ixhiba cooking hut
  Yindlu is a hut
  Yokupheka to cook
  Ubasa make
  Umlilo a fire
  Bese and then
  Ubeka puts
  Ibodwe pot
  Oziko on the fireplace
  Uphekha she cooks
  Uphuthu porridge (stiff)
  Siyaludla we eat it with
  Namasi thick sour milk (like plain yogurt)
  Amanye some
  Amalanga days
  Uphekha she cooks
  Amazambane potatoes
  Nemifino and vegetables
  Nenyama and meat
  Yenkuku of chicken
  Yembuzi of goat
  Siyamsiza we are helping
  Ngishanela I sweep
  Ibala the open yard
  Uyamthezela collecting for
  Izinkuni firewood
  Zokubasa (of ‘za + uku-) to make ( ‘basa’ (to lit) does not need to be followed by the word umlilo’ (fire)
  Nokuhlakula also to weed the fields with a hoe
  Emasimini in the fields
  amanzi water
  uma when
  efuna wants
  itiye some tea
  siyamenzela make it for her
  nathi with us
  emfuleni to the river (umfula)
  ukwakha to fetch
  siyawathela pour it
  emathungeni into the buckets
  siyawabeka we put them
  emakhandeni onto the heads
  siyawabuyisela we bring them back
  ufuya he rears
  izinkomo the cattle
  nezimbuzi and goats
  belusa they heard (ba + elusa)
  izinkomo the cattle
  ntambama in the evening/at dusk
  zibuyela return
  esibayeni in the cattle-kraal
  ebusuku at night
  ekuseni in the morning
  bayazisenga they milk them
  usebenzisa he uses
  izinkabi oxen
  ukulima to plough
  insimu field
  ubophela harness, inspan
  izinkabi oxen
  ulayisha load
  phezulu on to
  esihlibhi sled
  ngesikhathi when/at the time
  evuna he harvests
  emasimini in the fields
  awubuyisele brings back
  uma when/at the time
  eqeda he finishes
  ukugumuza shell mealies (maize)
  uyawufaka puts
  esilulwini ‘mielie hut’ standing on poles, up to two metres from the ground
  ngempelasonto over weekends
  bathanda they like
  ukuphuza drink
  utshwala beer
  ophiswe brewed
  ngumama by mum
  utshwala beer
  luthelwa is poured
  okhanjeni earthenware pot
  lukhwa been taken
  nonkezo with a spoon made out of a dried calabash plant (usewla) (ladle)
  luthelwe is poured
  emancishane small beer pot
  lunikwa is given to
  abaluphuzi they don’t drink (it)
  utshwala beer
  bathanda the like
  ukuphuza to drink
  itiye tea
  badle and eating
  namakhekhe (as well as/and) biscuits

  Download

  Vocabulary (pdf; 10kb)  

 • Useful Vocabulary: Weather
  Zulu English
  Na/liyana rain/it is raining
  Vunguza /umoya uyavunguza blow strongly (wind)
  Duma/liyaduma thunder/it is thundering
  Baneka/liyabaneka lightning/it is lightning
  Banda/kuyabanda cold/it is cold
  Phola/kuyaphola cool/it is cool
  Shisa/kuyashisa it is hot
  kumakhaza it is cold
  libalele it is fine/good weather with heat
  lisithibele it is overcast
  kumnomoya it is windy
  kuyakhithika (iqwa) it is snowing
  ngithi lizona I think that it is going to rain
  izulu lihle/libi The weather is nice/bad
  kumakhaza namuhla, akunjalo? It is cold today, not so (is it not)?

  Nouns

  Zulu English
  Izulu/izulu lihle/libi weather/the weather is good/bad
  Imvula rain
  Ilanga sun
  Inyanga moon
  Inkanyezi (izin-) star (stars)
  Ifu (ama-) cloud
  Umbani lightning
  Thunder indumelo/umdumo
  Umoya wind
  Isichotho hail
  Inkungu fog
  Isithwathwa frost
  Amakhaza cold (weather)
  Iqhwa snow
  Isiphepho storm
  Isikhathi somnyaka season
  Ihlobo summer
  Ukwindla/isikhathi sokuvuna autumn/time to harvest
  Ubusika winter
  Intwasahlobo spring

  Download

  Useful vocabulary: Weather (pdf; 6kb)  

 • Downloads