SOAS University of London

Virtual Zulu

Lesson 7 : The Imperative

Aims Of This Lesson

Communication :

The Imperative: positive and negative

Grammar :

The Imperative, e.g. singular: Hamba! "Go!", Musa ukuhamba! "Don’t go!", Ungahambi! "Don’t go!"

Comprehension

 • Dialogue

  Umama: Zanele, we Zanele, ukuphi?

  UZanele: Yebo mama, ngikhona phandle.

  Umama: Woza lapha kimi.

  UZanele: Ngiyeza, mama.

  Umama: We mntanami, yiya masinyane esitolo uthenge ubisi nesinkwa. Thatha le mali. Wathenge amaswidi ngale R2. Ubuyise ushintshi, uyezwa!

  UZanele: Yebo ngizwile, mama. Ngizokuthengela izinto zakho.

  Umama: Ungayi kumngane wakho manje. Ngifuna ubuye khona manje.

  Uzanele: Kulungile mama, ngizogijima, ngibuye futhi masinyane. Sala kahle mama.

  Umama: Hamba kahle Zanele.

  Audio

  Vocabulary

  Zulu English
  Zanele Zulu female name
  We hey
  Ukuphi where are you?
  Ngikhona phandle I am outside
  Ngiyeza I am coming
  Mntanami my child
  Yiya go
  Masinyane quick
  Esitolo to the shop
  Uthenge you buy
  Ubisi milk
  Nesinkwa and bread
  Thatha take
  Le this
  Mali money
  Wathenge buy (them – o/c cl. 6)
  Amaswidi sweets
  Ngale R2 with these R2
  Ubuyise bring back
  Ushintshi change
  Uyezwa do you hear me
  Ngizwile I hear you
  Ngizokuthengela I will buy you
  Izinto things
  Zakho your
  Musa ukuya Don’t go
  Kumngane to your friend
  Wakho your
  Manje now
  Ngifuna I want
  Ubuye come
  Khona manje soon
  Kulungile it is okay
  Ngizogijima I will run
  Ngibuye I come back
  Futhi also / and
  Masinyane quick

  Download

  Dialogue (pdf; 999kb)  

 • Grammar: Exercises

  Choose the correct sentence.

  1. We uTom hamba manje, abuye ntambama.
   We uTom uhambe manje, ubuye ntambama.
   We Tom hamba manje, ubuye ntambama.

  2. Musani ukenza lokhu! Hamba udlale!
   Musani ukwenza lokhu! Hambani nidlale!
   Musani ukwenza lokhu! Hambani niyadlala!

  3. Za lapha ngifuna ukukhuluma wena!
   Yiza lapha ngifuna ukukhuluma wena!
   Woza lapha ngifuna ukukhuluma nawe!

  4. Yenzani umsebenzi wenu!
   Wenzani umsebenzi wenu!
   Yenzani unsebenzi wakho!

  5. Angayi esitolo manje!
   Ungayi esitolo manje!
   Ungahambi esitolo manje!

  Write the following sentences into the Imperative (Please make sure to get the correct imperative (either negative or positive)).

  1. Abantwana baya phandle ukudlala nabangane babo.
  2. UDlamini uya kumama wakhe. Uya esitolo ukuthenga ubisi nesinkwa.
  3. USipho akadli amaswidi. Udla ukudla kwakhe.
  4. UJoyce usiza ugogo endlini. Akadlali nabangane bakhe (please use the ‘-nga-’)
  5. Izingane zenza umsebenzi wesikolo.
  6. Ingane ayiyi phakathi endlini. (negative)
  7. Umntwana wami akakhali. (negative)

  Translate the following sentences either into English or Zulu.

  1. Phumzile, come here and help (siza) me please!
  2. Children, don’t go outside now!
  3. Mum said: ‘don’t play with your brother’s ball, play with your own ball!
  4. Woza, udle ukudla kwakho!
  5. Yiyani ekhaya manje, umama wenu uyanibiza manje!
  6. Ningadla amaswidi namakhekhe manje.

  Download

  Exercises (pdf; 7kb)  

 • Comprehension

  Umama: ‘We mntanami, woza lapha ubone kwenzekeni!’

  ULindiwe: ‘Yebo mama, ukuphi?’

  Umama: ‘Ngilapha ekhishini.’

  ULindiwe: ‘Wo bo!’ Ngubani ovule le phampu?’ Ake ubheke wonke amanzi!’

  Umama: ‘Lindiwe, gijima, ubize ubaba. Ngithi usebenza ngogandaganda emasimini. Uyalima.’

  ULindiwe: ‘Baba, we baba, umama uyakubiza! Gijima! Ikhishi ligcwele amanzi! Asazi ukuthi kwenzekeni.’

  Ubaba: ‘Kulungile, ngizofika khona manje!’

  ULindiwe: ‘Ngizobuyela kumama ekhishini. Mama, ubaba uyeza.

  Ubaba: (engena ekhishini) Yelele mama, kwenzekeni lapha? Amanzi aphumaphi?

  Umama: ‘Bheka lapha, aphuma ephampini.

  Ubaba: ‘Lindiwe, landa udlawana, ngifuna ukulungisa iphampu!’

  Ulindiwe: ‘Kulungile baba. Sengilulandile baba.’

  Ubaba: Ngiyabonga. Cha-ke, sekuyalunga.

  Umama: Ngiyakubonga kakhulu. Ngishayiswe uvalo, kodwa manje ngiyajabula ngoba ubaba ukulungisile. Woza Lindiwe, sesule phansi!
   

  Questions

  1. Ngubani obiza uLindiwe?
  2. Kwenzekeni ekhishini?
  3. Ubaba usebenzaphi futhi wenzani?
  4. ULindiwe ubuyelaphi ngesikhathi eqeda ukubiza ubaba?
  5. Kufanele uLindiwe alandeni?
  6. Ngubani ozolungisa impompi?
  7. Benzani omama ngesikhathi impompi lilungile?

  Download

  Comprehension (pdf; 1727kb)  

 • Vocabulary
  Zulu English
  We mntanami Hey, my child
  Woza come
  Lapha here
  Ubone and see
  Kwenzekeni what happend
  Ukuphi? Where are you?
  Ngilapha I am here
  Ekhishini in the kitchen
  Wo bo! (exclamation) my goodness!
  Ngubani who
  Ovule opened
  Le phampu this tap
  Ake please
  Ubheke look
  wonke all
  Amanzi water
  Gijima run
  Ubize and call
  Ngithi I think
  Usebenza he works
  Ngogandaganda with the tractor
  Emasimini on the fields
  Uyalima he is planting (crops)
  Uyakubiza (mum) is calling you
  Ikhishi the kitchen
  Ligcwele is filled
  Namanzi with water
  Asazi we don’t know
  Ukuthi that
  Kwenzekeni what happened
  Kulungile it is okay
  Ngizofika I will come
  Khona manje very soon
  Ngizobuyela I will return
  Kumama to mum
  Ekhishini in the kitchen
  Uyeza (dad) is coming
  Yelele mama (exclamation) Good gracious
  Aphumaphi? Where is the water coming from?
  Aphuma the water comes from
  Landa fetch
  Udlwana pliers
  Lungisa repair (fix)
  Bheka lapha look here
  Empompini from the tap
  Kulungile it is okay
  Sengilulandile I have already fetched it (pliers)
  Sekuyalunga it is getting better / repaired
  Ngishayiswe uvalo I was scared
  Sesule wipe
  Phansi at the bottom (the floor)

  Download

  Vocabulary (pdf; 7kb)  

 • Useful Vocabulary

  Verbs

  Zulu English
  Enza do
  Hleka laugh
  Baleka run away
  Gijima run
  Shesha hurry up
  Sika cut
  Cwecwa peel
  Osa fry/grill
  Bila/bilisa boil/to boil (water)
  Basa lit a fire
  Pheka cook
  Landa fetch
  Geza wash
  Hlanza wash (washing)
  Shaya hit
  Qala start/begin
  Qeda finish
  Shanela sweep
  Khombisa show
  Phuma come out/go out
  Ngena go in/come in
  Wa fall
  Suka go away/move away
  Susa remove
  Hlala/ hlezi stay/sit/to be sitting
  Hlala phansi sit down

  Nouns

  Zulu English
  Umnyango (imi-) door (doors)
  Isikhiye (izi-) key (keys)
  Ifasitele (ama-) window (windows)
  Ikamelo (ama-) room (rooms)
  Ikamelo lokulala bedroom
  Indlu/endlini house/in, at the house
  Itafula (ama-) table (tables)
  Isitulo (izi-) chair (chairs)
  Umbhede (imi-) bed (beds)
  Ingubo (izin-) blanket (blankets)
  Umlilo fire
  Iziko/eziko fire-place/at/on the fire (pot on the fire)
  Inkuni (izin-) wood (firewood)
  Ibhodwe (ama-) pot (pots) (to be used on a fire-place)
  Imbiza (izim-) pot
  Ukhamba (izi-) clay pot
  Ibhodlela (ama-) bottle (bottles)
  Insipho soap
  Indwango (izin-) cloth (cloths)
  Indwango yetafula table cloth
  Ummese (o-) knife (knives)
  Imfologo (izim-) fork (forks)
  Ukhezo (izi-)/isipunu (izi-) spoon (spoons)
  Ithisipuni (ama-) teaspoon (-s)
  Inkomishi (izin-) cup (cups)
  Indishi (izin-) bowl (bowls)
  Isitsha (izi-) plate (plates)

  Others

  Zulu English
  Omile/ngomile thirsty (from oma = dry)/I am thirsty
  Lambile/ngilamile hungry/I am hungry
  Khathala/ngikhathele tired/I am tired
  Diniwe/Ngidiniwe tired/I am tired
  Ngijahile I am in a hurry
  Kukhona there is/there are
  Akukho lutho there is nothing

  Download

  Useful vocabulary (pdf; 8kb)  

 • Downloads