SOAS University of London

Virtual Zulu

Lesson 9 : Where and when to use the subjunctive

Aims Of This Lesson

Communication :

The use of the subjunctive

Grammar :

Where and when to use the subjunctive, e.g. kufanele 'should or ought'

bese meaning 'and then'

Comprehension

 • Dialogue

  UBetty: We Zandile, kufanele ukuthi mina ngiye ekhaya manje. Umama uthe ngibuye ngo-5. Ufuna ngimsize ekhishini.

  UZandile: Hawu uzoya ekhaya manje? Sisadlala kamnandi ngebhola lapha kithi.

  UBetty: Kodwa ngidinga ukubuyela ekhaya ngoba umama akangeke ajabule.

  UZandile: Ngiyabona futhi angifuni ukukungenisa enhlupheko nomama wakho. Ngifuna ubuye kusasa ngemuva kwedina. Uzwile!

  UBetty: Kulungile, ngizobuya kuwe ukudlala nawe kusasa. Usale kahle Zandile.

  UZandile: Hamba kahle ukhonze umndeni wakho ekhaya. Ngijabula ukukubona kusasa.

  Audio

  Vocabulary

  Zulu English
  Kufanele (you) ought/should
  Ngiye I go
  Ngibuye I return
  Ngimsize I should help her
  Ekhishini in the kitchen
  Hawu my goodness
  Uzoya you wil go
  Sisadlala we are still playing
  Kamnandi nice
  Kithi at us
  Ngidinga I need
  Ukubuyela to return
  Akangeke she will no
  Ajabule be happy (subjunctive after akazange)
  Ukukungenisa to get you into
  Enhlupheko trouble
  Ngemuva kwedina after midday (after lunch)/in the afternoon
  Uzwile do you hear (understand)
  Kuwe to you
  Nawe with you
  Usale kahle (you) stay well (good bye)
  Ukhonze gree
  Umndeni wakho your family
  Ukukubona to see you

  Download

  Dialogue (pdf; 1210kb)  

 • Exercises

  Translate the following sentences into Zulu.

  1. Come here and help me with my work.
  2. I want you to go to your uncle’s house.
  3. Every morning I go to work and work the whole day.
  4. You should sleep now. Tomorrow is Monday and you should go to school.
  5. They should not go to work today but tomorrow because there is nobody at work today.
  6. He should not play outside as it is raining but he should come inside to play with his brother.

  Choose the sentence that is without any mistakes and translate it into English.

  1. Obaba bafuna sihambe ekhaya manje ngoba kufanele simsize umama.
   Obaba bafuna siye ekhaya manje ngoba kufanele siyamsiza umama.
   Obaba bafuna siye ekhaya manje ngoba kufanele simsize umama.
    
  2. Woza kithi ngoba ngifuna ukuthi sisebenze engadini.
   Woza kithi ngoba ngifuna ukuthi sizosebenza engadini.
   Uze kithi ngoba ngifuna ukuthi sisebenze engadini.
    
  3. Kufanele akadlali ngebhola likaVeli, ngifuna athathe ibhola lami.
   Kufanele angadlali ngebhola likaVeli, ngifuna uthathe ibhola lami.
   Kufanele angadlali ngebhola likaVeli, ngifuna athathe ibhola lami.
    
  4. Nigijime, niye esikolweni nifunde isiZulu nesiNgisi!
   Gijimani, niye esikolweni nifunde isiZulu nesiNgisi!
   Gijima, niye esikolweni nifunde isiZulu nesiNgisi!
    
  5. Kusasa asizuya esikolweni ngoba asiyi ngempelasonto kodwa sizomsiza umama simsebenzele endlini naphandle.
   Kusasa asizoya esikolweni ngoba asiyi ngempelasonto kodwa sizomsiza umama simsebenzela endlini naphandle.
   Kusasa asizuya esikolweni ngoba asiyi ngempelasonto kodwa sizumsiza umama siyamsebenzele endlini naphandle.
    
  6. Utisha akafuni uJabulani ukhulume uma efunda esikolweni.
   Utisha akafuni uJabulani angakhulumi uma efunda esikolweni.
   Utisha akafuni uJabulani akhulume uma efunda esikolweni.

  Fill in the gaps.

  1. Ubaba __funa uZandile __y__ esitolo, _____thengel__ (buy him) ugwayi.
  2. We Dudu, hamba __lal__!
  3. Kufanele sisebenz___ manje, si_____dlal__. (should not play)
  4. Ngifuna nifund__ manje bese nidlal__ phandle.
  5. Namuhla sizoqala ukusebenz___ ekhaya, _____siz__ (we help her) umama.

  Download

  Exercises (pdf; 8kb)  

 • Comprehension

  Thina sisepulazini likamalume. Siyabavakashela kabili ngonyaka. Ipulazi liKwa Zulu Natal kodwa thina sihlala eGoli. Sivama ukuvakasha amaviki amabili.

  Epulazini kukhona izinto eziningi zokwenza. Sithanda ukuvuka ekuseni kakhulu. Siya phandle simsize umalume no-anti. Umalume uyasicela ukuthi simlandele izinsengwakazi enkanjini ngoba ufuna ukuzisenga. Unomshini wokusenga. Kuqala kufanele simgezele konke bese uyasenga. Uma eqedile ukusenga, kufanele sizinike izinkonyane ubisi futhi sinike amakati ubisi. Kufanele umalume uyise ubisi ku-anti ekhishini ngoba sifuna ukuphuza lona ekuseni.

  Ngesikhathi siqeda ukudla, siphumela phandle. Manje kufanele simsize u-anti nezinkukhu. Ezinye zichamusele, zinamatshwele. Mahle kakhulu. Ezinye zizalela amaqanda. Thina sithanda ukuwalanda, siwageze ngoba ayathengiswa.

  Manje sesiqedile ukusiza umalume. Sinesikhathi sokudlala. Sithanda kakhulu ukudlala nezinja zikamalume. Izinja zithanda ukudlala ngebhola, nathi sithanda ukudlala ngebhola. Uma kushisa kakhulu sithanda ukubhukuda edamini. Idamu likamalume likhulu kakhulu. Amanye amalanga sithanda ukugibela ihhashi. Asiwesabi amahhashi.

  Ngo-4 kufanele sibheke izimvu nezimbuzi zikamalume. Kufanele ziphwe ukudla. Uma siqeda lapha siya ezingulubeni sizithelele ukudla ngoba ziyakhuluphaliswa ngoba zizothengiswa. Manje kuyasengwa kanye futhi. Umalume uthengisa ubisi esitolo.

  Ebusuku sikhathele kakhulu bese silala kahle kakhulu. Hhayi, kumnandi kakhulu epulazini likamalume. Sesiyajabula ukubavakashela futhi.
   

  Questions

  1. Bathanda ukuyaph?
  2. Benzani abantwana ekuseni?
  3. Bathanda ukwenzani emini?
  4. Banika ziphi izilwane ukudla?
  5. Umalume uyenzani ngobisi?
  6. Abantwana banjani ebusuku?

  Download

  Comprehension (pdf; 3mb)  

 • Vocabulary
  Zulu English
  Sisepulazini we are at the farm
  Likamalume of uncle
  Siyabavakashela we are visting them
  Kabili twice
  Ngonyaka per year
  Ipulazi the farm
  liKwa Zulu Natal is in Kwa Zulu Natal
  sivama we tend
  izinto things
  eziningi (which are) many
  zokwenza to do
  ekuseni kakhulu early morning
  simsize we help
  uyasicela he asks us
  simlandele to fetch for him
  izinsengwakazi/inkomo milking cows/cow
  enkanjini in the camp (inkambu)
  ukuzisenga to milk them
  umshini wokusenga milking machine
  simgezele to wash for him
  izinkonyane calves
  uyise bring (from ya = y+is+e)
  nezinkukhu with the chicken
  ezinye some
  zichamusele hatched
  zinamatshwele they have little baby chicken
  mahle kakhulu they are very beautiful
  zizalela laying
  amaqanda eggs
  ayathengiswa they are being sold
  kushisa hot
  edamini in the dam
  ukugibela to ride
  ihhashi horse
  asiwesabi amahhashi we are not afraid of horses
  sibheke checking on
  izimvu nezimbuzi the sheep and the goats
  ziphwe (should) be given
  ezingulubeni to the pigs
  sizithelele pouring (giving)
  ziyakhuluphaliswa they are being fattended
  kuyasengwa kanye futhi it is being milked again
  sesiyajabula we are already happy

  Download

  Vocabulary (pdf; 7kb)  

 • Useful Vocabulary
  Zulu English
  Inhlanzi (izin-) fish
  Inyoni (izin-) bird (birds)
  Imfene (izim-) baboon (baboons)
  Inkawu (izin-) monkey (monkeys)
  Ibhubesi (ama-) lion (lions)
  Inyoka (izin-) snake (snakes)
  Inyamazane (izin-) buck (an active person can also be called this)
  Imvumbu (izim-) hippopotamus
  Unogwaja (o-) hare/rabbit
  Ubhejane (o-) rhinoceros
  Indlulamithi (izin-) giraffe
  Ingulule (izin-) cheetah
  Impisi (izim-) hyena
  Inkonkoni (izin-) wildebeest
  Inkentshane (ama-) wild-dog
  Inqe (ama-) vulture
  Imvu (izim-) sheep
  Imbuzi (izim-) goat
  Ingulube (izin-) pig
  Inkonyana (izin-) calf
  Ihhashi (ama-) horse
  Imbongolo (izim-) (udonki) donkey
  Iqhude (ama-) rooster (cock)/male bird
  Itshwele (ama-) young chicken

  Download

  Useful vocabulary (pdf; 6kb)  

 • Downloads